Giải câu 6 bài 38: Sự chuyển thể của các chất sgk vật lí 10 trang 209

  • 1 Đánh giá

Câu 6: trang 209 - sgk vật lí 10

Viết công thức tính nhiệt hóa hơi của chất lỏng. Nêu tên và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức này.

Bài làm:

Nhiệt lượng Q cung cấp cho khối chất lỏng trong khi sôi gọi là nhiệt hóa hơi của khối chất lỏng,

Q = Lm

Trong đó: m là khối lượng của phần chất lỏng biến thành hơi ( kg ),

L là nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng và đo bằng J/kg.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021