Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N.

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK trang 58:

Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N.

a. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có độ lớn của hợp lực?

A. 1 N;

B. 2 N;

C. 15 N;

D. 25 N.

b. Góc giữa hai vecto là bao nhiêu?

Bài làm:

a. Chọn đáp án C.

Giải thích: vì độ lớn của hợp lực chỉ nằm trong khoảng từ hiệu độ lớn hai lực đến tổng độ lớn hai lực.

b. Nhận xét: 152 = 92 + 122 nên góc giữa hai lực là 900.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021