Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK trang 100:

Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy.

Bài làm:

Quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy: Muốn tổng hợp hai lực có giá đồng quy tác dụng lên một vật rắn, trước hết ta phải trượt hai vecto lực đó trên giá của chúng đến điểm đồng quy, rồi áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021