Giải câu 4 bài 36: Sự nở vì nhiệt của vật rắn sgk vật lí 10 trang 197

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 197 - sgk vật lí 10

Tại sao khi đổ nước sôi vào trong cốc thủy tinh thì cốc thủy tinh hay bị nứt vỡ, còn cốc thạch anh không bị nứt vỡ?

A. Vì cốc thạch anh có thành dày hơn.

B. Vì cốc thạch anh có đáy dày hơn.

C. Vì thạch anh cứng hơn thủy tinh.

D. Vì thạch anh có hệ số nở khối nhỏ hơn thủy tinh.

Bài làm:

Ta có hệ số nở dài của thủy tinh: α = 9.10-6K-1.

⇒ Hệ số nở khối của thủy tinh: β = 3α = 3.9.10-6 = 27.10-6K-1.

Ta có hệ số nở dài của thạch anh: α = 0,6.10-6K-1.

⇒ Hệ số nở khối của thạch anh: β = 3α = 3.0,6.10-6 = 1,8.10-6K-1.

Ta thấy βthạch anh < βthủy tinh ⇒ nên khi đổ nước sôi vào cốc thủy tinh thì cốc thủy tinh hay bị nứt vỡ, còn cốc thạch anh không bị nứt vỡ.

Chọn D.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021