Giải câu 2 bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng sgk vật lí 10 trang 165

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 165 - sgk vật lí 10

Lập phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

Bài làm:

Để lập phương trình trạng thái của khí lí tưởng ta chuyển lượng khí từ trạng thái 1 (;$V_{1}$,$T_{1}$) sang trạng thái 2 ($p_{2}$;$V_{2}$;$T_{2}$) thông qua trạng thái trung gian 1' (;$V_{2}$;$T_{2}$)

Giải bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng - sgk vật lí 10 trang 163

Ta có sơ đồ:

Trạng thái 1: (;$V_{1}$,$T_{1}$)

Trạng thái trung gian: (;$V_{2}$;$T_{2}$)

Trạng thái 2: (;$V_{2}$;$T_{2}$)

Nhìn vào hình vẽ, xét lượng khí chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái trung gian 1' là quá trình đẳng nhiệt:

=$p_{2}V_{2}$ ⇒ $p_{1}^{'}$=$\frac{p_{1}V_{1}}{V_{2}}$ (1)

Lượng khí chuyển từ trạng thái trung gian 1' sang trạng thái 2 là quá trình đẳng tích:

=$\frac{p_{2}}{T_{2}}$ (2)

Từ (1) và (2) ta có:

= $\frac{p_{2}V_{2}}{^{T_{2}}}$

Tổng quát: = hằng số

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021