Động lượng được tính bằng

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 126 sgk vật lí 10

Động lượng được tính bằng

A. N/s

B. N.s

C. N.m

D. N.m/s.

Bài làm:

Chọn đáp án B.

Giải thích: Đơn vị của động lượng là: kg.m/s = (kg.m/s2).s = N.s

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021