Với số liệu bài 6, hỏi tốc độ của viên bi lúc rời khỏi bàn ?

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK vật lí 10 trang 88:

Với số liệu bài 6, hỏi tốc độ của viên bi lúc rời khỏi bàn ?

A. 4,28 m/s;

B. 3 m/s;

C. 12 m/s;

D. 6 m/s;

Bài làm:

Chọn đáp án B.

Giải thích:

Tầm ném xa của vật là:

L = xmax = v0.t = v0. $\Rightarrow $ $v_{0} = L.\sqrt{\frac{g}{2.h}} = 1,5.\sqrt{\frac{10}{2.1,25}} = 3$ (m/s).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021