Cơ năng của một vật là một đại lượng

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 144 sgk vật lí 10

Cơ năng của một vật là một đại lượng

A. luôn luôn dương

B. luôn luôn dương hoặc bằng không.

C. có thể dương, âm hoặc bằng không.

D. luôn luôn khác không.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021