Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất ở độ cao h bằng bán kính R của Trái Đất. Cho R = 6 400km và lấy

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK vật lí 10 trang 82:

Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất ở độ cao h bằng bán kính R của Trái Đất. Cho R = 6 400km và lấy g = 10m/s2. Hãy tính tốc độ và chu kì quay của vệ tinh.

Bài làm:

Lực hấp dẫn giữa trái đất và vệ tinh đóng vai trò là lực hướng tâm giữ cho vệ tinh chuyển động tròn đều trên quỹ đạo của nó.

Ta có: Fhd= Fht $G.\frac{M.m}{(R + h)^{2}} = \frac{m.v^{2}}{R + h}$

$v = \sqrt{\frac{G.M}{R + h}} = \sqrt{\frac{G.M}{2R}} = \sqrt{\frac{g.(R)^{2}}{2R}} = \sqrt{\frac{g.R}{2}} = \sqrt{\frac{10.6400.10^{3}}{2}} \approx 5,57.10^{3}$ (m/s).

Chu kì quay của vệ tinh là:

(s).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021