Động năng của ô tô có giá trị nào sau đây?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 136 sgk vật lí 10

Một ô tô có khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 80 km/h. Động năng của ô tô có giá trị nào sau đây?

A. 2,52.104 J.

B. 2,47.105 J.

C. 2,42.106 J.

D. 3,2.106 J.

Bài làm:

Chọn đáp án B

Giải thích:

Đổi 80 km/h = m/s

Động năng của vật là: (J)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021