Người ta đã làm như thế nào để thực hiện được mức vững vàng cao của trạng thái cân bằng ở những vật sau đây?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 110 sgk vật lí 10

Người ta đã làm như thế nào để thực hiện được mức vững vàng cao của trạng thái cân bằng ở những vật sau đây?

a) Đèn để bàn.

b) Đèn cần cẩu.

c) Ô tô đua.

Bài làm:

Mức vững vàng của một vật phụ thuộc vào:

  1. Độ cao của trọng tâm
  2. Diện tích mặt chân đế.

Vì vậy, để tăng mức vững vàng đối với mỗi vật, người ta cần:

  1. Tăng diện tích mặt chân đế;
  2. Hạ thấp trọng tâm của vật

a) Tăng diện tích đế đèn và tăng khối lượng của đế đèn

b) Tăng khối lượng của thân xe và tăng diện tích mặt chân đế.

c) Hạ thấp trọng tâm của ô tô đua và tăng diện tích mặt chân đế.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021