Giải câu 2 bài 38: Sự chuyển thể của các chất sgk vật lí 10 trang 209

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 209 - sgk vật lí 10

Nhiệt nóng chảy là gì? Viết công thức tính nhiệt nóng chảy của vật rắn. Nêu tên và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức này.

Bài làm:

Nhiệt lượng Q cung cấp cho chất rắn ( đơn vị là J) trong quá trình nóng chảy gọi là nhiệt nóng chảy:

Q = λm

Trong đó: m là khối lượng riêng của chất rắn ( kg).

λ là nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn và đo bằng J/kg.

Nhiệt lượng nóng chảy Q ( J ).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021