Một quả cầu đồng chất có khối lượng 3kg được treo vào tường nhờ một sợi dây. Dây làm với tường một góc

  • 1 Đánh giá

Câu 8: SGK vật lí 10 trang 100:

Một quả cầu đồng chất có khối lượng 3kg được treo vào tường nhờ một sợi dây. Dây làm với tường một góc α = 20o (hình 17.11). Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc của quả cầu với tường lấy g = 9,8 m/s2.

Lực căng T của dây là bao nhiêu?

A. 88N;

B. 10N;

C. 22N;

D. 32N.

Bài làm:

Chọn đáp án D.

Các lực tác dụng lên vật được biểu diễn trên hình vẽ:

Giải câu 8 Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Áp dụng điều kiện cân bằng của chất điểm chịu tác dụng của ba lực không song song:

.

Độ lớn: $\Rightarrow $ $T = \frac{P}{\cos \alpha } = \frac{3.9,8}{\cos 20^{\circ}} \approx 32$ (N)

  • 76 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021