Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết hệ thức của lực hất dẫn

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 69 sgk vật lí 10

Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết hệ thức của lực hất dẫn.

Bài làm:

Định luật vạn vật hấp dẫn: Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Hệ thức:

.

Trong đó: m1, m­ là khối lượng hai chất điểm (kg).

r: là khoảng cách giữa hai chất điểm (m).

G = 6,67.10-11 N.m2/kg2 gọi là hằng số hấp dẫn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021