Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 132 sgk vật lí 10

Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất?

A. J.s.

B. W.

C. N.m/s.

D. HP.

Bài làm:

Chọn đáp án A.

Giải thích: W = J/s = N.m/s

HP chính là mã lực, là một đơn vị đo công suất ở 1 số nước.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021