Giải câu 1 bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình sgk vật lí 10 trang 186

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 186 - sgk vật lí 10

Chất rắn kết tinh là gì? Hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này.

Bài làm:

Chất rắn có cấu trúc tinh thể gọi là chất rắn kết tinh.

Các tính chất:

  • Các chất rắn kết tinh được cấu tạo từ cùng một loại hạt, nhưng cấu trúc tinh thể không giống nhau thì những tính chất vật lí của chúng cũng rất khác nhau.
  • Mỗi chất rắn kết tinh ứng với mỗi cấu trúc tinh thể có một nhiệt độ nóng chảy xác định không đổi ở mỗi áp suất cho trước.
  • Vật rắn đơn tinh thể là vật được cấu tạo từ một tinh thể hoặc nhiều tinh thể nhỏ liên kết theo một trật tự xác định.
  • Các vật rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, tức là các tính chất vật lí của chúng (độ bền, độ nở dài, độ dẫn nhiệt,...) thay đổi theo các hướng khác nhau. Còn các vật rắn đa tinh thể có tính đẳng hướng, tức là các tính chất vật lí của chúng theo mọi hướng đều giống nhau.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021