Giải câu 9 bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình sgk vật lí 10 trang 187

  • 1 Đánh giá

Câu 9: trang 187 - sgk vật lí 10

Hãy lập bảng phân loại và so sánh các đặc tính của các chất rắn kết tinh và chất rắn định hình

Bài làm:

Giải bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình - sgk vật lí 10 trang 184

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021