Giải bài 9 vật lí 10: Tổng hợp và phân tích lực – Điều kiện cân bằng của chất điểm

  • 1 Đánh giá

Bám sát cấu trúc SGK vật lí 10, bài tiếp theo KhoaHoc gửi tới bạn đọc cách tổng hợp và phân tích lực. Hi vọng với những nội dung lý thuyết mà KhoaHoc tổng hợp cùng với hướng dẫn giải bài tập SGK sẽ giúp bạn đọc hiểu bài hơn

A. Lý thuyết

I. Ôn tập

Lực là đại lượng vecto đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm vật biến dạng.

Các lực cân bằng là các lực khi tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây ra gia tốc cho vật.

Giá của lực: là đường thẳng mang vecto lực.

Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng lên một vật, cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.

Đơn vị: Newton, N.

II. Tổng hợp lực – Điều kiện cân bằng của chất điểm

Định nghĩa: tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy, lực này gọi là hợp lực.

Ta tổng hợp lực theo quy tắc hình bình hành: Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành thì đường chéo kẻ từ điểm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng: .

Điều kiện cân bằng của chất điểm: Muốn cho một chất điểm đứng cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng 0:

.

III. Phân tích lực

Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hai nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó, các lực thay thế gọi là lực thành phần.

Chú ý:

  • Phân tích lực là phép làm ngược lại với tổng hợp lực và cũng tuân theo quy tắc hình bình hành.
  • Chỉ khi biết một lực tác dung cụ thể theo phương nào ta mới phân tích lực theo các phương ấy.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: SGK trang 58:

Phát biểu định nghĩa của lực và điều kiện cân bằng của một chất điểm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: SGK trang 58:

Tổng hợp lực là gì? Phát biểu quy tắc hình bình hành.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: SGK trang 58:

Hợp lực của hai lực đồng quy $\overrightarrow{F_{1}}$ và $\overrightarrow{F_{2}}$ có độ lớn phụ thuộc vào những yếu tố nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: SGK trang 58:

Phân tích lực là gì? Nêu cách phân tích một lực thành hai lực thành phần đồng quy theo hai phương cho trước.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: SGK trang 58:

Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N.

a. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có độ lớn của hợp lực?

A. 1 N;

B. 2 N;

C. 15 N;

D. 25 N.

b. Góc giữa hai vecto là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: SGK trang 58:

Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn.

a. Góc giữa hai lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 10 N?

A. 900

B. 1200

C. 600

D. 00

b. Vẽ hình minh họa.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: SGK trang 58:

Phân tích lực thành hai lực $\overrightarrow{F_{1}}$ và $\overrightarrow{F_{2}}$ theo hai phương OA và OB (hình 9.10). Giá trị nào sau đây là độ lớn của hai lực thành phần?

A. F1 = F2 = F;

B. F1 = F2 = F/2;

C. F1 = F2 = 1,15F;

D. F1 = F2 = 0,58F.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: SGK trang 58:

Vòng nhẫn được giữ yên bằng cái dây OA và OB (Hình 9.11). Biết dây OA nằm ngang và hợp với dây OB một Một vật có trọng lượng P = 20N được treo vào một vòng nhẫn O (coi là chất điểm). góc 1200. Tìm lực căng của hai dây OA và OB.

Giải câu 8 Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực - Điểu kiện cân bằng của chất điểm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: Trang 58 sgk vật lí 10

Em hãy đứng vào giữa hai chiếc bàn đặt gần nhau, mỗi tay đặt lên một bàn rồi dùng sức chống tay để nâng người lên khỏi mặt đất. Em hãy làm lại như thế vài lần, mỗi lần đẩy hai bàn ra xa nhau một chút. Hãy báo cáo kinh nghiệm mà em thu được.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 10 bài 9: Tổng hợp và phân tích lực - điều kiện cân bằng của chất điểm


  • 16 lượt xem
Chủ đề liên quan