Giải câu 3 trang 58 sgk: Hợp lực

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK trang 58:

Hợp lực của hai lực đồng quy $\overrightarrow{F_{1}}$ và $\overrightarrow{F_{2}}$ có độ lớn phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Bài làm:

Hợp lực của hai lực đồng quy phụ thuộc vào những yếu tố:

Độ lớn của hai lực;

Góc hợp bởi hai vecto lực.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021