Giải câu 3 bài 36: Sự nở vì nhiệt của vật rắn sgk vật lí 10 trang 197

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 197 - sgk vật lí 10

Viết công thức xác định quy luật phụ thuộc nhiệt độ của thể tích vật rắn.

Bài làm:

Độ nở khối ∆V = V – V0 = βV0∆t

β = 3α gọi là hệ số nở khối, β có đơn vị là K-1 hay 1/K.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021