Mức quán tính của một vật quay quanh một trục không phụ thuộc vào

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 115 sgk vật lí 10

Mức quán tính của một vật quay quanh một trục không phụ thuộc vào

A. khối lượng của vật.

B. hình dạng và kích thước của vật.

C. tốc độ góc của vật.

D. vị trí của trục quay.

Chọn đáp án đúng.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021