Giải câu 6 bài 39: Độ ẩm của không khí sgk vật lí 10 trang 214

  • 1 Đánh giá

Câu 6: trang 214 - sgk vật lí 10

Ở cùng một nhiệt độ và áp suất, không khí khô năng hơn hay không khí ẩm nặng hơn? Tại sao ? Cho biết khối lượng mol của không khí là μ = 29 g/ mol.

A. Không khí khô nặng hơn. Vì cùng nhiệt độ và áp suất thì không khí có khối lượng lớn hơn.

B. Không khí ẩm nặng hơn. Vì cùng nhiệt độ và áp suất thì nước có khối lượng lớn hơn.

C. Không khí khô nặng hơn. Vì ở cùng nhiệt độ và áp suất thì không khí khô có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của không khí ẩm.

D. Không khí ẩm nặng hơn. Vì ở cùng nhiệt độ và áp suất thì không khí ẩm có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của không khí khô.

Bài làm:

Chọn C. Không khí khô nặng hơn. Vì ở cùng nhiệt độ và áp suất thì không khí khô có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của không khí ẩm.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021