Giải câu 1 bài 36: Sự nở vì nhiệt của vật rắn sgk vật lí 10 trang 197

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi cuối bài

Câu 1: trang 197 - sgk vật lí 10

Phát biểu và viết công thức nở dài của vật rắn.

Bài làm:

Sự tăng độ dài của vật rắn khi nhiệt độ tăng gọi là sự nở dài.

Độ nở dài ∆l của vật rắn tỉ lệ với độ tăng nhiệt độ ∆l và độ dài ban đầu l0 của vật đó.

Công thức nở dài của vật rắn:

∆l = l – l0 = αl0∆t, trong đó ∆t = t – t0 và α là hệ số nở dài có đơn vị là K-1 hay 1/K (giá trị α phụ thuộc vào chất liệu của vật rắn).

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021