Hãy chọn câu sai.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 141 sgk vật lí 10

Khi một vật từ độ cao z, với cùng vận tốc đầu, bay xuống đất theo những con đường khác nhau thì

A. Độ lớn vận tốc chạm đất bằng nhau.

B. Thời gian rơi bằng nhau.

C. Công của trọng lực bằng nhau.

D. Gia tốc rơi bằng nhau.

Hãy chọn câu sai.

Bài làm:

Chọn đáp án B.

Giải thích: Quãng đường vật đi khác nhau thì thời gian rơi phải khác nhau.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021