Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 11 sgk vật lí 10

Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu.

Bài làm:

Hệ tọa độ: gồm các trục tọa độ và vật mốc. Khi các trục vuông góc với nhau, ta gọi là hệ tọa độ Đề - các.

Hệ quy chiếu: gồm vật mốc, hệ tọa độ gắn với vật mốc, góc thời gian và đồng hồ.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021