Nêu những đặc điểm của lực ma sát trượt.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK trang 78:

Nêu những đặc điểm của lực ma sát trượt.

Bài làm:

Ma sát trượt là lực ma sát xuất hiện khi một vật trượt trên bề mặt một vật khác.

Độ lớn của lực ma sát trượt:

  • Không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật;
  • Tỉ lệ với độ lớn của áp lực;
  • Phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021