Giải câu 1 Bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định – Moment lực

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK vật lí trang 103:

Momen lực đối với một trục quay là gì? Cánh tay đòn của lực là gì?

Bài làm:

Khi nào thì lực tác dụng vào một vật có trục quay cố địng không làm cho vật quay?

Momen lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó.

M = F.d (N.m)

Trong đó:

M: là momen lực (N.m)

F: lực tác dụng vào vật (N).

d: cánh tay đòn (m), là khoảng cách từ giá của lực đến trục quay.

Lực tác dụng vào một vật có trục quay cố định không làm cho vật quay khi giá của lực đi qua trục quay.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021