Giải câu 5 bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình sgk vật lí 10 trang 187

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 187 - sgk vật lí 10

Đặc điểm và tính chất nào dưới đây không liên quan đến chất rắn kết tinh?

A. Có dạng hình học xác định.

B. Có cấu trúc tinh thể.

C. Có tính dị hướng.

D. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

Bài làm:

Chọn C.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021