Giải câu 5 bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng sgk vật lí 10 trang 166

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 166 - sgk vật lí 10

Trong hệ tọa độ (V,T) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng áp?

A. Đường thẳng song song với trục hoành.

B. Đường thẳng song song với trục tung.

C. Đường hypebol.

D. Đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ.

Bài làm:

Đường thẳng kéo dài dài đi qua gốc tọa độ là đường đẳng áp.

Chọn D .

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021