Ngay sau đó 3 s vật có động lượng (kg.m/s) là:

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 127 sgk vật lí 10

Một vật nhỏ khối lượng m = 2 kg trượt xuống một đường thẳng nhẵn tại một điểm xác định có vận tốc 3 m/s, sau đó 4 s có vận tốc 7 m/s, tiếp ngay sau đó 3 s vật có động lượng (kg.m/s) là:

A. 6.

B. 10.

C. 20.

D. 28.

Chọn đáp án đúng.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

Giải thích:

Gia tốc của chuyển động là:

Vận tốc của vật tại thời điểm xét là: v = 7 + 1.3 = 10 m/s

Động lượng của vật là: p = m.v = 2.10 = 20 kg.m/s

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021