Giải câu 1 bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng sgk vật lí 10 trang 202

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn câu hỏi cuối bài

Câu 1: trang 202 - sgk vật lí 10

Mô tả hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng. Nói rõ phương, chiều của lực căng bề mặt.

Bài làm:

- Mô tả hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng:

  • Nhúng một khung dây có buộc một vòng dây chỉ hình dang bất kì vào nước xà phòng. Sau đó, nhấc nhẹ khung dây đồng ra ngoài để tạo thành một màng xà phòng phủ kín mặt khung dây. Chọc thủng phần màng xà phòng bên trong vòng dây chỉ.

- Hiện tượng :

  • Bề mặt phần màng xà phòng còn đọng trên khung dây có tính chất giống như một màng đàn hồi đang bị kéo căng, nó luôn có xu hướng tự co lại để giảm diện tích tới mức nhỏ nhất có thể.

- Phương, chiều, độ lớn lực căng :

  • Phương : Vuông góc với đoạn đường trên bề mặt , tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng.
  • Chiều : Có chiều sao cho làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng.
  • Độ lớn: f = δ với δ: hệ số căng bề mặt (N/m)
  • Giá trị của δ phụ thuộc nhiệt độ: δ giảm khi nhiệt độ tăng.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021