Giải câu 5 bài 36: Sự nở vì nhiệt của vật rắn sgk vật lí 10 trang 197

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 197 - sgk vật lí 10

Một thước thép ở 200C có độ dài 1000mm. Khi nhiệt độ tăng đến 400C, thước thép này dài thêm bao nhiêu?

A. 2,4 mm.

B. 3,2 mm.

C. 0,22 mm.

D. 4,2 mm.

Bài làm:

Để tính thước thép dài bao nhiêu ta sử dụng công thức tính độ nở dài của vật rắn:

∆l = αl0∆t (1)

Với l0 là chiều dài ban đầu của thanh thép, l0 = 1000mm.

Tra bảng 36.2 ( sgk - 195 ) để tìm hệ số nở dài của thép α = 11.10-6K-1.

Thước thép tăng nhiệt độ từ t1 = 200C đến t2 = 400C ta tính độ tăng nhiệt độ của chúng:

∆t = t2 - t1 = 40 - 20 = 200C

Thay số vào công thức (1) ta được:

∆l = 11.10-6.1000.20 = 0,22 mm.

Vậy thước thép dài thêm 0,22mm.

Chọn C

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021