Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK vật lí 10 trang 99:

Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực.

Bài làm:

Điều kiện cân bằng: Muốn một vật chịu tác dụng của hai lực ở trạng thái cân bằng thì hai lực đó phải cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.

Biểu thức:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021