Vị trí trọng tâm có vai trò gì đối với mỗi dạng cân bằng?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 110 sgk vật lí 10

Vị trí trọng tâm có vai trò gì đối với mỗi dạng cân bằng?

Bài làm:

Cân bằng bền: Trọng tâm ở vị trí thấp nhất so với vị trí lân cận của chính nó

Cân bằng không bền: Trọng tâm ở vị trí cao nhất so với vị trí lân cận của chính nó

Cân bằng phiếm định: Trọng tâm của vật không thay đổi vị trí.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021