Giải câu 5 bài 38: Sự chuyển thể của các chất sgk vật lí 10 trang 209

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 209 - sgk vật lí 10

Sự sôi là gì? Nêu các đặc điểm của sự sôi. Phân biệt sự sôi và sự bay hơi.

Bài làm:

  • Sự sôi là: quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) xảy ra ở bên trong và bên trên bề mặt chất lỏng.
  • Đặc điểm của sự sôi:

+ Mỗi chất lỏng sôi ở nhiệt độ xác định và không đổi.

+ Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào áp suất chất khí ở phía trên bề mặt chất lỏng. Áp suất chất khí càng lớn, nhiệt độ sôi của chất lỏng càng cao.

  • Phân biệt sự sôi và sự bay hơi:

+Sự sôi là quá trình chuyển thể lỏng sang thể khí, xảy ra ở cả bên trong chất lỏng.

+Sự bay hơi là quá trình chuyển thể lỏng sang thể khí, chỉ xảy ra ở bề mặt chất lỏng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021