Với cùng độ ẩm tuyệt đối a, nếu nhiệt độ không khí tăng thì độ ẩm tỉ đổi f tăng hay giảm? sgk vật lí 10 trang 212

  • 1 Đánh giá

Trang 212 - sgk vật lí 10

Với cùng độ ẩm tuyệt đối a, nếu nhiệt độ không khí tăng thì độ ẩm tỉ đổi f tăng hay giảm?

Bài làm:

Do độ ẩm cực đại phụ thuộc vào nhiệt độ. Khi nhiệt độ tăng A cũng tăng.

Ta có: f=.100%

Do a không đổi, A tăng thì f giảm.

Vậy với cùng độ ẩm tuyệt đối a, nếu nhiệt độ không khí tăng thì độ ẩm tỉ đổi f giảm.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021