Giải câu 8 bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học sgk vật lí 10 trang 180

  • 1 Đánh giá

Câu 8: trang 179 - sgk vật lí 10

Khi truyền nhiệt lượng 6.106J cho khí trong một xilanh hình trụ thì khí nở ra đẩy pit-tông lên làm thể tích của khí tăng thêm 0,5 m3. Tính độ biến thiên nội năng của khí. Biết áp suất của khí là 8.106 N/m2 và coi áp suất này không đổi trong quá trình khí thực hiện công.

Bài làm:

Nhắc lại công thức tính công: A = p.∆V = 8.106.0,5 = 4.106J

Do khi truyền nhiệt lương cho khí trong xi lanh tức là khí trong xilanh đã nhận được 1 lượng nhiệt

⇒ Q > 0 ⇒ Q = 6.106J

Do khí trong xilanh nở ra đẩy pit-tông nên vật đã thực hiện công. ⇒A < 0 ⇒ A = - 4.106J

Độ biến thiên nội năng của khí: ∆U = Q + A = 6.106 - 4.106 = 2.106J

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021