Giải câu 7 bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng sgk vật lí 10 trang 166

  • 1 Đánh giá

Câu 7: trang 166 - sgk vật lí 10

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế được 40 cm3 khí hidro ở áp suất 750mmHg và nhiệt độ 270C. Tính thể tích của lượng khí trên ở điều kiện chuẩn ( áp suất 760mmHg và nhiệt độ 00C)

Bài làm:

Chú ý các bài toán đều đổi nhiệt độ về nhiệt độ tuyệt đối (K)

Đổi =$27^{0}$C = 27 + 273 = 300K

=$0^{0}$C = 0 + 273 = 273K

Trạng thái 1: =750 mmHg;$T_{1}$= 300K;$V_{1}$=40$cm^{3}$

Trạng thái 2 (đktc) : =760 mmHg;$T_{2}$= 273K;$V_{2}$=? $cm^{3}$

Áp dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng đối với một lượng khí xác định ta có:

=$\frac{p_{2}V_{2}}{T_{2}}$⇒$V_{2}$=$\frac{p_{1}V_{1}T_{2}}{p_{2}T_{1}}$=$\frac{750.40.273}{300.760}$= 36$cm^{3}$

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021