Một quả bóng, khối lượng 0,5 kg đang nằm trên mặt đất. Một cầu thủ đá bóng với một lực 250 N. Thời gian chân tác dụng vào bóng là 0,020 s. Quả bóng bay đi với tốc độ

  • 1 Đánh giá

Câu 12: Trang 65 sgk vật lí 10

Một quả bóng, khối lượng 0,5 kg đang nằm trên mặt đất. Một cầu thủ đá bóng với một lực 250 N. Thời gian chân tác dụng vào bóng là 0,020 s. Quả bóng bay đi với tốc độ

A, 0,01 m/s.

B, 0,1 m/s.

C, 2,5 m/s.

D, 10 m/s.

Bài làm:

Chọn đáp án D.

Giải thích: Lực làm quả bóng chuyển động chỉ gồm lực do chân của cầu thủ.

Áp dụng định luật II Newton, chiếu lên phương chuyển động (quả bóng chuyển động cùng phương với lực tác dụng), gia tốc của bóng là:

(m/s2).

Vận tốc của quả bóng là: $\Rightarrow $ $\triangle v = a.\triangle t = 500.0,020 = 10$ (m/s).

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021