Giải câu 5 bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng sgk vật lí 10 trang 202

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 202 - sgk vật lí 10

Mô tả hiện tượng mao dẫn

Bài làm:

Hiện tượng mức chất bên trong các ống dẫn có đường kính nhỏ luôn dâng cao hoặc hạ thấp hơn so với bề mặt chất lỏng ở bên ngoài ống gọi là hiện tượng mao dẫn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021