Một vật có khối lượng m = 2kg được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng bởi một sợi dây song song với đường dốc chính (Hình 17.9).

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK vật lí 10 trang 100:

Một vật có khối lượng m = 2kg được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng bởi một sợi dây song song với đường dốc chính (Hình 17.9). Biết góc nghiêng α = 30o, g = 9,8 m/s2 và ma sát là không đáng kể. Hãy xác đinh:

a. lực căng của dây;

b. phản lực của mặt phẳng nghiêng lên vật.

Giải câu 6 Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Bài làm:

Chọn hệ tọa độ như hình vẽ, gốc O tại trọng tâm vật.

  • 114 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021