Tính công của lực trượt đi được 20 m

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 133 sgk vật lí 10

Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 80 kg trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp góc 300 so với phương nằm ngang. Lực tác dụng lên dây bằng 150 N. Tính công của lực trượt đi được 20 m.

Bài làm:

Công của lực đó là: A = F.s.cos 30 = 150.20.cos30 = 2595 J

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021