Giải câu 2 bài 28: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí sgk vật lí 10 trang 154

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 154 - sgk vật lí 10

So sánh các thể khí, lỏng, rắn về các mặt sau đây:

  • Loại phân tử;
  • Tương tác phân tử;
  • Chuyển động phân tử;

Bài làm:

  • Ở thể khí các phân tử ở xa nhau, lực tương tác yếu, chất khí không có thể tích và hình dạng riêng. Chất khí có thể tích chiếm toàn bộ bình chứa, có thể nén dễ dàng.
  • Ở thể rắn các phân tử ở gần nhau, lực tương tác rất mạnh, chất rắn có thể tích và hình dạng riêng xác định.
  • Ở thể lỏng lực tương tác giữa các phân tử lớn hơn ở thể khí nhưng nhở hơn thể rắn, chất lỏng có thể tích xác định có hình dạng của phần bình chứa nó.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021