Giải câu 3 bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng sgk vật lí 10 trang 165

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 165 - sgk vật lí 10

Viết hệ thức của sự nở đẳng áp của chất khí.

Bài làm:

Trong quá trình đẳng áp: = hằng số ⇒ $\frac{V_{1}}{T_{1}}$ = $\frac{V_{2}}{T_{2}}$

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021