Trọng lượng của một vật là gì? Viết công thức của trọng lực tác dụng lên một vật.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 64 sgk vật lí 10

Trọng lượng của một vật là gì? Viết công thức của trọng lực tác dụng lên một vật.

Bài làm:

Trọng lượng là độ lớn của trọng lực.

Công thức tính trọng lực: .

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021