Viết các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang và cho biết tính chất của mỗi chuyển động thành phần.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK vật lí 10 trang 88:

Viết các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang và cho biết tính chất của mỗi chuyển động thành phần.

Bài làm:

Theo phương Ox:

ax = 0

vx = v0 : Vật chuyển động đều theo phương ngang;

x = v0.t

Theo phương Oy:

ay = g

vy = g.t

.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021