Phát biểu định nghĩa của lực và điều kiện cân bằng của một chất điểm

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK trang 58:

Phát biểu định nghĩa của lực và điều kiện cân bằng của một chất điểm.

Bài làm:

Lực là một đại lượng vecto đặc trưng cho tác dụng của vật này vào vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm vật biến dạng.

Điều kiện cân bằng của một chất điểm: là hợp lực tác dụng lên chất điểm đó phải bằng 0.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021