Giải câu 3 bài 39: Độ ẩm của không khí sgk vật lí 10 trang 213

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 213 - sgk vật lí 10

Viết công thức gần đúng của độ ẩm tỉ đối dùng trong khí tượng học.

Bài làm:

  • Độ ẩm tỉ đối dùng trong khí tượng học tính gần đúng bằng tỉ số phần trăm giữa áp suất riêng phần p của hơi nước và áp suất pbh của hơi nước bão hòa trong không khí ở cùng một nhiệt độ:

f.100%

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021