Giải bài 29 vật lí 10: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt

  • 1 Đánh giá

Khi thể tích của một lượng khí giảm thì áp suất tăng, nhưng chưa cho biết mối liên hệ định lượng giữa áp suất và thể tích của một lượng khí. Để tìm mối liên hệ này, KhoaHoc xin chia sẻ bài "Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt" thuộc chương trình SGK lớp 10. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học tập tốt hơn.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1) Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái:

  • Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng các thông số trạng thái : áp suất p, thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T.

2) Quá trình đẳng nhiệt:

  • Quá trình đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trạng thái khi nhiệt độ không đổi.

3) Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt:

  • Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất của một lượng khí tỉ lệ nghịch với thể tích.

p => pV= hằng số.

4) Đường đẳng nhiệt:

  • Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ tuyệt đối không đổi gọi là đường đẳng nhiệt.
  • Trong hệ toạ độ (p, V), đường đẳng nhiệt là đường hypebol.

Giải bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt - sgk vật lí 10 trang 156

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 159 - sgk vật lí 10

Kể tên các thông số trạng thái của một lượng khí.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 159 - sgk vật lí 10

Thế nào là quá trình đẳng nhiệt?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 159 - sgk vật lí 10

Phát biểu và viết hệ thức của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 159 - sgk vật lí 159

Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) có dạng gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: trang 159 - sgk vật lí 10

Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí?

A. Thể tích.

B. Khối lượng.

C. Nhiệt độ tuyệt đối.

D. Áp suất.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: trang 159 - sgk vật lí 10

Trong các hệ thức sau đây hệ thức nào không phù hợp với định luật Bôi - lơ - Ma-ri-ốt?

A. p ~

B. V ~

C. V ~ p

D. p1V1 = p2V2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: trang 159 - sgk vật lí 10

Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt?

A. p1V1 = p2V2

B. = $\frac{^{p}2}{^{V}2}$

C. = $\frac{^{V}1}{^{V}2}$

D. p~V

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: trang 159 - sgk vật lí 10

Một xilanh chứa 150cm3 khí ở áp suất 2.105 Pa. Pit-tông nén khí trong xilanh xuống còn 100cm3. Tính áp suất của khí trong xilanh lúc này, coi nhiệt độ như không đổi.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: trang 159 - sgk vật lí 10

Một quả bóng có dung tích 2,5 lít. Người ta bơm không khí ở áp suất 105Pa vào bóng. Mỗi lần bơm được 125cm3 không khí. Tính áp suất của không khó trong quả bóng sau 45 lần bơm. Coi quả bóng trước khi bơm không có không khí và trong khi bơm nhiệt độ của không khí không thay đổi.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 10 bài 29: Quá trình đẳng nhiệt - Định luật Bôi-lơ - Ma-ri -ốt


  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021