Phát biểu định nghĩa công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 132 sgk vật lí 10

Phát biểu định nghĩa công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.

Bài làm:

Khi lực tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển rời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc $\alpha $ thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo công thức: A = F.s.cos$\alpha $ (J)

Công âm: cho biết lực F có tác dụng cản trở chuyển động.

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021